Advocatenkantoor Van Nielen tel. 040 - 213 82 82 / mail: info@vannielen.com
Familierecht advocaat voor de gemeente Eindhoven, foto van wetboeken advocatuur

Privacyverklaring Advocatenkantoor van Nielen

Het advocatenkantoor respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, ook de indirecte persoonsgegevens. Met deze verklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(m) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor van Nielen verwerkt.

Advocatenkantoor van Nielen is gevestigd in Eindhoven en vindbaar in de Kamer van Koophandel onder nummer 17241766.


Advocatenkantoor van Nielen verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Advocatenkantoor van Nielen verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:


Advocatenkantoor van Nielen verwerkt persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen dan wel door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.


Advocatenkantoor van Nielen verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:


Advocatenkantoor van Nielen deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor vermelde doeleinden. Hierbij valt de denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor van Nielen persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een ander met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Door Advocatenkantoor van Nielen ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.


Advocatenkantoor van Nielen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Ten behoeven van de bescherming van uw persoonsgegevens worden van alle op de computer aanwezige bestanden dagelijks een back up gemaakt in de cloud van KPN, volledig beveiligd en encrypted.


Advocatenkantoor van Nielen bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.


Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de contactgegevens van het advocatenkantoor. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor van Nielen aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Advocatenkantoor van Nielen neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.


Wanneer een contactformulier op www.vannielen.com wordt ingevuld dan vragen wij minimale informatie bestaande uit een naam, telefoon en e-mailadres. Deze gegevens worden bewaard voor het geven van informatie of het beantwoorden van vragen.


Pagina’s op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, bijvoorbeeld de nieuws-feed en Google Maps. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich hetzelfde alsof de bezoeker die website bezoekt. Die websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.


De website www.vannielen.com maakt gebruik van Google Analytics om de statistieken van de bezoekers te monitoren. We hebben de data die wordt opgeslagen door Google Analytics geanonimiseerd (Anonymize IP) door het laatste octet van het IP-adres van uw bezoek te verwijderen. We hebben voor www.vannielen.com ‘gegevens delen’ met Google Analytics uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin staat vermeld hoe Google omgaat met de gegevens van de bezoekers. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

De bewaartermijn van de (geanonimiseerde) gegevens die via Google Analytics worden verzameld, is 26 maanden.


Bij Advocatenkantoor van Nielen maken wij gebruik van een versleutelde SSL-verbinding op onze website om te voorkomen dat bezoekersdata lekt.


Onze website is door Farla Webmedia bewerkt om te voldoen aan de AVG-privacywet.


Advocatenkantoor van Nielen heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig onze website: www.vannielen.com.


Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mevrouw mr V.F. van Nielen.

Neem contact op met advocaat Van Nielen

Contact opnemen